Home / All Product / MEZZANINE-FLOOR,

Shop

MEZZANINE-FLOOR,

Category:

Description

MEZZANINE FLOOR

คือชั้นหริอชั้นลอยที่สร้างขึ้นเพื่อการจัดสรรพื้นที่จำกัด การจัดเก็บสิ่งของเพื่อให้มีประสทิธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในทางการจัดการงานในคลังสินค้าหรือคลังวัสดุ ดังนั้น Mezzanine Floor จึงมีบทบาทอย่างยิ่ง

ในการจัดแบ่งพื้นที่หรือเปิดพื้นที่ให้กว้างขึ้นเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่ให้ได้มากขึ้นเกือบเท่าตัว SKRT

ขอแนะนำงานโครงสร้างดังกล่าว มีความคงทนแข็งแรง สามารถรับน้ำหนัก 500 – 1000 กก./ตรม. พร้อมกับมีทีมงานให้คำปรึกษา และออกแบบ

กรุณาใส่ข้อความ …

Top
error: Content is protected !!